Carakasamhita - Purvardha

Dravyaguna

Bhaishajya Kalpana

Roganidana