MCQ: Self Assessment: Ashtanga Hridayam-Sutrasthana-1: Ayushkamiya

Welcome & All the best!

NAME
Email
INSTITUTE
BATCH
1. 
"……………………. चेति समासादौषधं द्विधा| "

2. 
"निजागन्तुविभागेन तत्र …………….. द्विधा स्मृताः|"

3. 
Total मल

4. 
"क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो …….योगकृत्|"

5. 
Total धातु

6. 
आप्ति refers to ..................

7. 
Not a गुण of प्रशस्त परिचारक

8. 
Number of वीर्य

9. 
Identify रोगकारण

10. 
Dominant दोष during भुक्तान्ते

11. 
निन्द्यप्रकृति

12. 
Identify the correct दोषस्थान in order of वात, पित्त, कफ

13. 
Dominant दोष during रात्रिमध्ये

14. 
परमौषधम् for वातदोष

15. 
अष्टांगहृदयम् is written in …………………form

16. 
Dominant दोष during अहोअन्ते

17. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-उत्तरतन्त्र

18. 
अधिष्ठानभेदेन रोग are of …… types

19. 
तीक्षाग्नि is attributed to ……..दोष

20. 
Not a विपाक

21. 
"……….. समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः| "

22. 
खर गुण is attributed to

23. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-निदानस्थान

24. 
Not a गुण of प्रशस्त द्रव्य

25. 
Not a गुण of प्रशस्त रोगी

26. 
परमौषधम् for कफदोष

27. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-शारीरस्थान

28. 
"विकृताविकृता …………………………………च| " Complete the सूत्र

29. 
Dominant दोष during वयान्ते

30. 
विषमाग्नि is attributed to ……..दोष

31. 
मन्दाग्नि is attributed to ……..दोष

32. 
Total number of देहप्रकृति

33. 
"शेषत्वादायुषो …………... पथ्याभ्यासाद्विपर्यये|"

34. 
परमौषधम् for पित्तदोष

35. 
चल गुण is attributed to

36. 
Number of विपाक

37. 
Not a गुण of प्रशस्त भिषक्

38. 
"दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च ……………….| "

39. 
Idenify "दूष्य"

40. 
सस्नेह गुण is attributed to

41. 
दक्ष-शुचि are the प्रशस्त गुण of

42. 
"जाङ्गलं ….भूयिष्ठमनूपं तु ….उल्बणम्||साधारणं …...मल.।" Complete in order

43. 
Total शारीरिकदोष ……………

44. 
परमौषधम् for मनोदोष

45. 
Name of the 1st अध्याय of अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

46. 
मध्यकोष्ठ is attributed to ……..दोष

47. 
मृदुकोष्ठ is attributed to ……..दोष

48. 
Not a सुखसाध्यव्याधिलक्षण

49. 
"अथ" refers to……………….

50. 
मृत्स्न गुण is attributed to

51. 
Dominant दोष during मध्यवये

52. 
Number of गुण

53. 
Identify types of देश

54. 
Dominant दोष during भुक्तादौ

55. 
"रोगास्तु ……...वैषम्यं, …….साम्यमरोगता|"

56. 
Number of रस

57. 
Not a कृच्छ्रसाध्यव्याधिलक्षण

58. 
Last among अष्टांग mentioned by आचार्य वाग्भट is…….

59. 
रस with maximum बल

60. 
स्थिर गुण is attributed to

61. 
क्रूरकोष्ठ is attributed to ……..दोष

62. 
"आयुःकामायमानेन …………….साधनम्| "

63. 
Identify the one who comes under "त्यजेत् आर्तं"

64. 
Identify the wrong pair

65. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

66. 
लघु गुण is attributed to

67. 
Total मानसिकदोष ……………

68. 
"सोऽश्विनौ तौ …………."

69. 
Total chapters in अष्टाङ्गहृदयम्-कल्पसिद्धिस्थान

70. 
1st among अष्टांग mentioned by आचार्य वाग्भट is…….

71. 
समाग्नि is attributed to ……..दोष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *