Sanskrit-Sanjna Prarkarana

Welcome & All the best!

NAME
Email
BATCH
INSTITUTE
1. 
ईदूदेद्द्विवचनं ............

2. 
प्राग्रीश्वरात् .............

3. 
सुप्तिङन्तं ...............

4. 
TOTAL TYPES OF लृ

5. 
.............. अच् हृस्वदीर्घप्लुतः

6. 
...... गुरु च

7. 
..................... आद्योच्चारणम्।

8. 
............ क्रियायोगे

9. 
उच्चैः .................

10. 
परः सन्निकर्षः ............

11. 
TOTAL TYPES OF अ, इ, उ, ऋ

12. 
समाहारः .................

13. 
...............संयोगे गुरु

14. 
भूवादयो ..........

15. 
नीचैः .................

16. 
आदिरन्त्येन सहेता IS संज्ञासूत्र FOR .............

17. 
अदेङ् ............

18. 
तुल्यास्यप्रयत्नं .......................

19. 
.................. लघु

20. 
........आदैच्

21. 
हलोऽनन्तराः ...................

22. 
TOTAL TYPES OF ए, ऐ, ओ, औ

23. 
मुखनासिकावचनः ....................

24. 
उपदेशेऽजनुनासिक ....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *