MCQ: Self Assessment: Ashtanga Hridayam-Sutrasthana-3: Ritucarya

Welcome & All the best!

NAME
Email
BATCH
INSTITUTE
1. 
"प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते|" is a part of …… ऋतुचर्या

2. 
"पादत्राणं च सर्वदा" is a part of …… ऋतुचर्या

3. 
आहारद्रव्य indicated in वसन्तऋतु is ………...

4. 
Identify "ग्रीष्मऋतु"

5. 
Dominant रस seen in ग्रीष्मऋतु

6. 
Identify the ऋतु which is a part of आदानकाल

7. 
Identify the ऋतु which is a part of विसर्गकाल

8. 
What is not indicated in वसन्त ऋतु

9. 
मध्यमबल is seen in …….ऋतु

10. 
Dominant रस seen in शिशिरऋतु

11. 
"अतो …..ऽस्मिन्सेवेत स्वाद्वम्ललवणात्रसान्|"

12. 
अग्र्यबल is seen in …….ऋतु

13. 
"ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताह" is termed as ……….

14. 
Identify "शिशिरऋतु"

15. 
स्वादुतिक्तकषाय रस are indicated in …..ऋतु

16. 
Identify the ऋतु which is a part of विसर्गकाल

17. 
Identify "शरद्ऋतु"

18. 
Following is contraindicated in वर्षाऋतु

19. 
रूक्षद्रव्य are indicated in …..ऋतु

20. 
मध्यमबल is seen in …….ऋतु

21. 
Name of the 3rd अध्याय of अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

22. 
रूक्षद्रव्य are indicated in …..ऋतु

23. 
"गोष्ठीकथाभिश्चित्राभिर्मध्याह्नं गमयेत्सुखी|" is a part of …… ऋतुचर्या

24. 
"तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुधितोऽन्नं भजेल्लघु|" is a part of …… ऋतुचर्या

25. 
आद्यत्रयरस are indicated in …..ऋतु

26. 
अवरबल is seen in …….ऋतु

27. 
अवरबल is seen in …….ऋतु

28. 
"व्यक्ताम्ललवणस्नेहं संशुष्कं क्षौद्रवल्लघु|" is a part of …… ऋतुचर्या

29. 
आद्यत्रयरस are indicated in …..ऋतु

30. 
Dominant रस seen in हेमन्तऋतु

31. 
"वातघ्नतैलैरभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलं विमर्दनम्|" is a part of …… ऋतुचर्या

32. 
Following is not contraindicated in शरद्ऋतु

33. 
शीतद्रव्य are indicated in …..ऋतु

34. 
Dominant रस seen in वर्षाऋतु

35. 
Following is indicated in ग्रीष्मऋतु

36. 
"तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्|" is a part of …… ऋतुचर्या

37. 
"मद्यं न पेयं, पेयं वा स्वल्पं, सुबहुवारि वा|" is a part of …… ऋतुचर्या

38. 
"नित्यं …...रसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमृतावृतौ|"

39. 
Identify "हेमन्तऋतु"

40. 
शीतद्रव्य are indicated in …..ऋतु

41. 
Identify the ऋतु which is a part of आदानकाल

42. 
Following is not contraindicated in वर्षाऋतु

43. 
Identify the ऋतु which is a part of आदानकाल

44. 
"भूबाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा|वह्निनैव च मन्देन, तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु|" is a part of …… ऋतुचर्या

45. 
Identify "वसन्तऋतु"

46. 
अग्र्यबल is seen in …….ऋतु

47. 
Dominant रस seen in शरद्ऋतु

48. 
What is not indicated in शिशिर ऋतु

49. 
स्वादुरस is indicated in …….ॠतु

50. 
Following is not contraindicated in वसन्तऋतु

51. 
"तीक्ष्णैर्वमननस्यादि" are indicated in ……. ऋतु

52. 
"शृङ्गबेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदाम्बु च|" is a part of …… ऋतुचर्या

53. 
पञ्चसारपानक are indicated in ……. ऋतु

54. 
"तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम्|" is told in respect to …..ऋतु

55. 
Dominant रस seen in वसन्तऋतु

56. 
हंसोदक is indicated in ……. ऋतु

57. 
Identify "वर्षाऋतु"

2 thoughts on “MCQ: Self Assessment: Ashtanga Hridayam-Sutrasthana-3: Ritucarya”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *