MCQ: Self Assessment: Ashtanga Hridayam-Sutrasthana-2: Dinacarya

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: MCQ: Self Assessment: Ashtanga Hridayam-Sutrasthana-2: Dinacarya
All the best!

NAME
Email
1. 
"आध्मानपीनसाजीर्णभुक्तवत्सु च गर्हितम्|" is attributed to ………

2. 
अभ्यंग is contraindicated in …………………..

3. 
"त्रिवर्गशून्यं नारम्भं भजेत्तं चाविरोधयन्" , here त्रिवर्ग do not include

4. 
Following is indicated in सन्ध्याकाल

5. 
"वृष्य" is attributed to ………

6. 
अभ्यंग is to be practised

7. 
व्यायाम is to be followed upto अर्धशक्ति in ……ऋतु

8. 
अग्निदीप्ति is attributed to ………

9. 
दन्तधावन is वर्ज्य for the following conditions

10. 
Name of the 2nd अध्याय of अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

11. 
नित्य प्रयुंजीत अंजन is ………………..

12. 
Length of दन्तधावन twig is preferably …… अंगुल

13. 
"मेदसः प्रविलायनम्" is attributed to ………

14. 
"……………………... इवाकर्षन् भजन्नति विनश्यति||"

15. 
"सुखं च न विना …………………"

16. 
रस of twigs to be used for दन्तधावन is preferably

17. 
"जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति|" is said in respect to …………..

18. 
विशेष स्थान of अभ्यंग is

19. 
पापकर्म mentioned in (अ.हृ.सू.२) are …….. In number

20. 
"तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्तपित्तं श्रमः क्लमः|" is told in respect to अतियोग of

21. 
"विचरेद्……………..दृक्"

22. 
"वातपित्तामयी बालो वृद्धोऽजीर्णो च तं त्यजेत्|" is told in respect to

23. 
"त्वक्प्रसादकरं परम्" is attributed to ………

24. 
"स्थिरीकरणमङ्गानां" is attributed to ………

25. 
ताम्बूलसेवन is contraindicated in …………………. condition.

26. 
"…………….सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम्||"

27. 
"अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु ……………..|"

28. 
"तेनैव तूत्तमाङ्गस्य बलहृत्केशचक्षुषाम्|", here तेन refers to

29. 
ब्राह्म मुहूर्त refers to ……..th मुहूर्त of रात्रि

30. 
"कण्डूमलश्रमस्वेदतन्द्रातृड्दाहपाप्मजित्|" is attributed to ………

31. 
"…...वातातपरजस्तुषारपरुषानिलान् त्यजेत्"

32. 
According to अष्टांग हृदय, रसांजन is to be applied once in ……..

33. 
"विभक्तघनगात्रत्व" is attributed to ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *