MCQ: Self Assessment: Sanskrit: Sandhi: Part 2

Welcome & All the best!

NAME
Email
BATCH
INSTITUTE
1. 
उप + ओषति

2. 
ने + अनम्

3. 
अनु + अयः

4. 
गृहम् + गच्छति

5. 
अच् + अन्तः

6. 
अन्ते + अपि

7. 
मधु + अरिः

8. 
परि + ईक्षा

9. 
हिम + आलय

10. 
राग+आदि

11. 
गै + अकः

12. 
अं+ कितः

13. 
पद+अर्थः

14. 
पितृ + आकृतिः

15. 
अनु + आगच्छति

16. 
महा + ऋषिः

17. 
सद् + कारः

18. 
एक + ऊन

19. 
तथा + एव

20. 
सत् + चित

21. 
हित + उपदेशः

22. 
विकल+ इन्द्रियः

23. 
महा + ओजसः

24. 
तत् + टीका

25. 
अष्टौ+अंगानि

26. 
प्रति + एकम्

27. 
को + अपि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *