Ashtanga Hridaya-Matrashitiya Adhyaya

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: Ashtanga Hridaya-Matrashitiya Adhyaya
All the best!

Name
Email
अतिवृद्ध विसूचिका should be treated by ……………….

The Name of the 8th Chapter of Ashtanga Hridaya Sutrasthana is

Which रस is indicated during भोजनमध्ये

One among the following is not a part of "न शीलयेत् द्रव्य"

Generally, रसशेषाजीर्ण should be treated by ……

"भ्रम" is attributed to ……………… अजीर्ण

"अकाले बहु चाल्पं वा भुक्तं तु …………….|"

"शूलादीन् कुरुते तीव्रांश्छर्द्यतीसारवर्जितान्|" is said with respect to …………..

"शान्तिरामविकाराणां भवति तु ……………...|"

"मिश्रं पथ्यमपथ्यं च भुक्तं ………….. मतम्|"

Identify the correct indication for "लघुद्रव्यसेवन"

Ideal अनुपान for शोष

Which of the following is not considered as "आमप्रदोषजविकार"

Generally, आमाजीर्ण should be treated by ……

"शोफोऽक्षिगण्डयोः" is attributed to ……………… अजीर्ण

"विद्यात् ……….. भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम्|"

"अश्रद्धा हृद्व्यथा …...ऽप्युद्गारे रसशेषतः| "

………………. सर्वकालं स्यान्मात्रा ह्यग्नेः प्रवर्तिका|

"प्रलय" is attributed to ……………… दोष लक्षण in आमप्रदोषज विकार

"त्यजेदाशुकारिणम्" is atrributed to

Ideal अनुपान for अल्पाग्नि

Generally, विदग्धाजीर्ण should be treated by ……

तत्राल्पे ……. पथ्यं, मध्ये…………... || प्रभूते………………..., तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान्| Fill in sequential order

"स्तम्भ" is attributed to ……………… दोष लक्षण in आमप्रदोषज विकार

Who are considered under "पानं त्यजेयुः"

Identify the correct indication for "गुरुद्रव्यसेवन"

One should consume षड्रसयुक्त आहार with ………………. रस dominance

"आध्मान" is attributed to ……………… अजीर्ण

Which drug is indicated at night for maintaining eye health

"वाक्सङ्ग" is attributed to ……………… दोष लक्षण in आमप्रदोषज विकार

Benefits of following "जीर्णाशने तु भैषज्यं युञ्ज्यात् स्तब्धगुरूदरे"

One among the following is not सामान्य अजीर्ण लक्षण

Generally, विष्टब्धाजीर्ण should be treated by ……

चिकित्सा सिद्धान्त for अलसक is…...

"अलसं क्षोभितं दोषैः ……….. एव संस्थितम्।"

Ideal अनुपान for स्थूल is

"……………... महाघोरं वर्जयेद्विषसंज्ञकम्|"

"सद्योभुक्त इव उद्गार" is attributed to ……………… अजीर्ण

कुक्षि भाग संख्या according to वाग्भट

Ideal अनुपान for कृश

One among the following is not a part of "शीलयेत् द्रव्य"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *