Rasabhediya – A.H.Su.10

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: Rasabhediya – A.H.Su.10
All the best!

Name
Email
Identify the द्रव्य with अम्ल रस

अतियोग of ………………. रस can cause स्रोतोरोध

अतियोग of ………………. रस can cause वातरक्त

Identify the द्रव्य with कषाय रस

Dominant महाभूत in तिक्त रस

Identify the रस with कर्म "स्रोतांसि विवृणोति"

अतियोग of ………………. रस can cause स्थौल्य

Identify the रस with लक्षण "अक्षिभ्रुवनिकोचनः"

अतियोग of ………………. रस can cause कटिपृष्ठादिषु व्यथाम्

अतियोग of ………………. रस can cause ज्वर

अतियोग of ………………. रस can cause विसर्प

अतियोग of ………………. रस can cause गण्ड

अतियोग of ………………. रस can cause शोफ

Identify the रस with कर्म "क्लेदमेदोवसामज्जशकृन्मूत्रोपशोषणः"

Identify the रस with कर्म " स्वयमरोचिष्णुररुचिं"

Identify the रस with लक्षण "अक्षप्रसादन"

तिक्तरस is said to be अवृष्य and वातल except ……….

अतियोग of ………………. रस can cause विस्फोट

Identify the रस with लक्षण "कपोलौ दहतीव च"

Identify the रस with कर्म "अस्रविशोधनः"

अतियोग of ………………. रस can cause कुष्ठ

Identify the रस with कर्म "अन्नस्य शोषणः"

Identify the रस with लक्षण "स्यन्दयत्यास्यं"

अतियोग of ………………. रस can cause सन्न्यास

Identify the रस with कर्म "हृद्यः"

रसविकल्प संख्या …………..

Identify the रस with कर्म "मूढवातानुलोमनः"

Dominant महाभूत in कषाय रस

Identify the रस with लक्षण "कण्ठस्रोतोविबन्धकृत्"

Identify गुरुतम रस

Identify the रस with लक्षण "हर्षणो रोमदन्तानाम्"

अतियोग of ………………. रस can cause पौरुषभ्रंश

अतियोग of ………………. रस can cause कम्प

अतियोग of ………………. रस can cause विसर्प

लवणरस is said to be अचक्षुष्य except ……….

Identify the रस with कर्म "आमसंस्तम्भनः"

अतियोग of ………………. रस can cause अग्निसाद

अतियोग of ………………. रस can cause मूर्च्छा

Identify the द्रव्य with कटु रस

Identify लघुतम रस

Identify the द्रव्य with तिक्त रस

Dominant महाभूत in लवण रस

Identify the द्रव्य with लवण रस

Identify the द्रव्य with मधुर रस

अतियोग of ………………. रस can cause भ्रम

अतियोग of ………………. रस can cause शुक्रबलक्षय

Identify the रस with कर्म "स्तन्यसन्धानकृत्"

कषायरस is said to be स्तम्भक except …….

Dominant महाभूत in अम्ल रस

अतियोग of ………………. रस can cause तिमिर

Identify the रस with लक्षण "क्षालयते मुखम्"

रससंयोग संख्या …………..

Identify the रस with कर्म "त्वक्प्रसादनः"

Identify उष्णतम रस

अतियोग of ………………. रस can cause धातुक्षय

अतियोग of ………………. रस can cause वातव्याधि

अतियोग of ………………. रस can cause पालित्य

Identify the रस with कर्म "स्तम्भसङ्ग़ातबन्धविध्मापन"

अतियोग of ………………. रस can cause खालित्य

अतियोग of ………………. रस can cause मलग्रह

Identify the रस with कर्म "व्रणावसादनः"

Name of the 10th अध्याय of अष्टाङ्गहृदयम्-सूत्रस्थान

Identify the रस with कर्म "पित्तानिलविषापहः"

Combination of 4 रस are ............. in number

Identify the रस with लक्षण "ह्लादन"

Identify the द्रव्य with कषाय रस

Identify the रस with कर्म "करोति कफपितास्रं"

अतियोग of ………………. रस can cause मेह

Identify the रस with कर्म "दीपनः पाचनो रुच्यः शोधनः"

Identify the रस with लक्षण "उद्वेजयति जिह्वाग्रं कुर्वंन्"

Identify the रस with लक्षण "रसनं प्रतिहन्ति च"

Identify the रस with कर्म "रोचनश्छेदभेदकृत्"

Combination of 5 रस are ............. in number

Identify रूक्षतम रस

"अथातो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः|" is an example for ............ तन्त्रयुक्ति

Identify the रस with कर्म "अग्निदीप्तिकृत्"

Identify the रस with लक्षण "कपोलगलदाहकृत्"

Identify the द्रव्य with कषाय रस

Identify the रस with लक्षण "स्रावयत्यक्षिनासास्य"

Dominant महाभूत in कटु रस

कटुरस is said to be अवृष्य and वातल except ……….

Identify the रस with लक्षण "विशदयत्यास्यं"

"अन्यत्र/दृते" are usually used in ............ तन्त्रयुक्ति

अतियोग of ………………. रस can cause कार्श्य

Identify the रस with कर्म "स्तन्यकण्ठविशोधनः"

Identify the द्रव्य with कषाय रस

Dominant महाभूत in मधुर रस

Identify the रस with कर्म "कण्ठ्य"

Identify the रस with कर्म "छिनत्ति बन्धान्"

मधुररस द्रव्य is said to be कफवर्धक except……..

Identify the रस with "उष्णवीर्यो हिमस्पर्शः"

Identify the रस with कर्म "अग्निकृत्"

Identify the रस with कर्म "स्नेहमेदःक्लेदोपशोषणः"

Identify the रस with कर्म "क्लेदमेदोविशोषणः"

Identify the रस with कर्म "पाचनरोचनः"

अम्लरस द्रव्य is said to be पित्तवर्धक except……..

Identify स्निग्धतम रस

अतियोग of ………………. रस can cause अर्बुद

Identify शीततम रस

Identify the रस with लक्षण "जडयेज्जिह्वां"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *