MCQ: Self Assessment: Carakasamhita-Sutrasthana-1: Deerghanjeevitiya

Welcome & All the best!

NAME
BATCH
REGISTER/ROLL NUMBER
INSTITUTE
EMAIL ID
1. 
"शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोग" is referred to …….

2. 
फलैः…………

3. 
"लवणं मूत्रं" is attributed to

4. 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत् ………वत्| लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्||

5. 
Total मूलिनी explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

6. 
"तिक्तकटुकं कुष्ठव्रणविषापहम्" is attributed to

7. 
Following is not a प्रयोज्यांग of औद्भिदद्रव्य

8. 
Following is a प्रयोज्यांग of पार्थिवद्रव्य

9. 
"सर्वप्राणभृतां सात्म्यं शमनं शोधनं तथा|" is attributed to

10. 
Order of "तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः| " according to आचार्यचरक

11. 
"बुद्धेर्विशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः|तन्त्रस्य कर्ता प्रथमम्……. यतोऽभवत्||"

12. 
Total फलिनी explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

13. 
"अथ" refers to……………….

14. 
Name of the 1st चतुष्क of चरकसंहिता-सूत्रस्थान

15. 
Among षोडशमूलिनी, ………..are used for विरेचन

16. 
प्रतानैः…………... स्मृताः

17. 
"अर्शःशोफोदरघ्नं तु सक्षारं" is attributed to

18. 
Following is a प्रयोज्यांग of जांगमद्रव्य

19. 
Among षोडशमूलिनी, ………..are used for शीर्षविरेचन

20. 
Not among षड्शिष्य of महर्षि आत्रेय

21. 
Name of the 1st अध्याय of चरकसंहिता-सूत्रस्थान

22. 
"क्षीरम्……... विज्ञेयं वमने सविरेचने|"

23. 
खरगुण is attributed to

24. 
"नित्यो द्रष्टा" is told in respect to

25. 
Total Number of रस

26. 
"सतिक्तं श्वासकासघ्नमर्शोघ्नं" is attributed to

27. 
Total Number of रस

28. 
Among षोडशमूलिनी, ………..are used for वमन

29. 
सूक्ष्मगुण is attributed to

30. 
Total शारीरिकदोष ……………

31. 
विशदगुण is attributed to

32. 
Total मूत्र explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

33. 
"संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्| "

34. 
पुष्पैः……………….. फलैरपि

35. 
"यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्| तद्……."

36. 
त्रिसूत्र doesn't include …..

37. 
लवण is said to be

38. 
व्याधि आश्रय are …… in number

39. 
त्वक् is the useful part of .................

40. 
"तुल्यार्थता हि ……..."

41. 
"प्रवृत्तिरुभयस्य तु|" is told in respect to

42. 
"…………………. वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगुत्तमः|"

43. 
हेतुसंग्रह are ……. In number

44. 
प्रयत्नादि ……... चेष्टितमुच्यते|

45. 
"……..अपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्| "

46. 
"अपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्" is attributed to

47. 
"समधुरं किञ्चिद्दोषघ्नं क्रिमिकुष्ठनुत्" is attributed to

48. 
"समवायी तु निश्चेष्टः कारणं ……….."

49. 
"ऽपृथग्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः|" is told in respect to

50. 
Identify the पर्याय of आयु

51. 
"सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः| ", here त्रिस्कन्ध doesn't include

52. 
"आनूपं स्थलजं चैव क्लीतकं द्विविधं स्मृतम्|", Here, आचार्य चक्रपाणि mentions क्लीतक as

53. 
"पित्ताविरोधि" is attributed to

54. 
"धर्मार्थकाममोक्षाणाम्………... मूलमुत्तमम्|"

55. 
Total महास्नेह explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

56. 
Among एकोनविंशतिफलिनी, ………..are used for विरेचन

57. 
"शक्र" refers to

58. 
……………... फलपाकान्ताः

59. 
"पथ्यं दोषान्निहन्ति च" is attributed to

60. 
पिच्छिलगुण is attributed to

61. 
"शोधनार्थाश्च …….. वृक्षाः" Complete as per दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

62. 
Total लवण explained in दीर्घञ्जीवितीयोऽध्यायः

63. 
Identify the odd one out

64. 
Total मानसिकदोष ……………

65. 
"हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य ………….|मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते||

66. 
"सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः" is told in respect to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *