Pramana-Vijnana: 1st Set

Welcome to your MCQ-Quiz Section!
It is the time to unleash your ability to solve tricky MCQs based on your study.
Topic: Pramana-Vijnana: 1st Set
All the best!

Identify the प्रमाण not accepted by योगदर्शन

"यदार्थानुभवः …….. तत्साधनं च ………."

According to सांख्यकारिका, number of बाह्यकरण among त्रयोदशकरण is ……..

आभ्यन्तर-लौकिक प्रत्यक्ष is of …………….. Types.

How many प्रमाण are accepted by न्यायदर्शन?

"प्रमा सम्बंधविषयः …………"

"चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनन"" is an example for ………………….. सन्निकर्ष "

How many प्रमाण are accepted by कुमारीलभट्टमीमांसा दर्शन?

"मध्यन्दिने उल्कापातस्य" is an example for ……….प्रत्यक्षानुपलब्धिभाव

"अर्थोपलब्धिहेतुः ……………...।"

उपमानप्रमाण is accepted by ………….

"रूपत्वसामान्यप्रत्यक्ष"" is an example for ………………….. सन्निकर्ष"

बाह्यकरण has the function which is applicable for ……..काल

Identify the प्रमाण accepted by वैशेषिकदर्शन

According to सांख्यकारिका, number of आभ्यन्तरकरण among त्रयोदशकरण is ……..

How many प्रमाण are accepted by पौराणिक?

Among त्रयोदशकारण, ……………… is attributed the function of "प्रकाशन"

Identify the one which is not considered as आभ्यन्तरकरण

How many प्रमाण are accepted by चार्वाकदर्शन?

अक्ष् धातु in प्रत्यक्ष indicates………………….

"तदभाववति तत् प्रकारकोऽनुभवः" is told with respect to …….

How many प्रमाण are accepted by आचार्य चरक in the context of रोगीपरीक्षा?

Identify the प्रमाण accepted by चार्वाकदर्शन

Identify the प्रमाण not accepted by सांख्यदर्शन

"प्रमायाः करणं …………"

Identify the प्रमाण accepted by जैनदर्शन

How many प्रमाण are accepted by प्रभाकरमीमांसा दर्शन?

"घटरूपप्रत्यक्षजनन"" is an example for ………………….. सन्निकर्ष "

How many प्रमाण are accepted by सांख्यदर्शन?

"अभावप्रत्यक्ष" is an example for ………………….. सन्निकर्ष"

Identifying उष्ण गुण of जल through चक्षुरीन्द्रिय is an example for ……….. प्रत्यक्ष

"सत्या ज्योतिस्तमोऽनृता" reference is found in …………

"तदात्वे" according to चक्रपाणि refers to ……..

Identify the प्रमाण accepted by प्रभाकरमीमांसा

Identify the factor which is not considered as स्मृतिकारण

"कुड्यादिपिहितस्य घटादेः" is an example for ……….प्रत्यक्षानुपलब्धिभाव

How many प्रमाण are accepted by आचार्य सुश्रुत?

"कान्तामुखनिरीक्षणप्रहितमनसः पार्श्वागतवचनानवबोधः" is an example for ……….प्रत्यक्षानुपलब्धिभाव

How many प्रमाण are accepted by योगदर्शन?

How many प्रमाण are accepted by बौद्धदर्शन?

How many प्रमाण are accepted by जैनदर्शन?

"यदात्मनेन्द्रियैश्चक्षुरादिभिरव्यवधानेन गृह्यते रूपादि तत् प्रत्यक्षमिति ……. प्रत्यक्षं गृह्णाति"

"नयनगतकज्जलादेः" is an example for ……….प्रत्यक्षानुपलब्धिभाव

How many प्रमाण are accepted by वैशेषिकदर्शन?

"शब्दत्वसाक्षात्कार"" is an example for ………………….. सन्निकर्ष"

How many प्रमाण are accepted by आचार्य चरक in the context of पुनर्जन्मसिद्धि?

बाह्य-लौकिक प्रत्यक्ष is of …………….. Types.

"दूराकाशगतस्य पक्षिणः" is an example for ……….प्रत्यक्षानुपलब्धिभाव

Identify the प्रमाण accepted by बौद्धदर्शन

"कामलाद्युपहतस्य चक्षुषः पटशौक्ल्याद्यप्रतिभानं" is an example for ……….प्रत्यक्षानुपलब्धिभाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *